Books by Nirali Prakashan for Bachelor of Science (B.Sc.) as per new syllabus of Savitribai Phule Pune University (SPPU) , University of Mumbai (MU) , Shivaji University Kolhapur (SUK) , Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University , Kavayitri Bahinabai Chandari North Maharashtra University, Jalgaon (KBC-NMU) and Vivekanand College, Kolhapur (Autonomous).

whatsapp