60.00
125.00

B.Ed / D. El. Ed (Education)

SHALEY AANTARVASITA VIBHAG 1

200.00

B.Ed / D. El. Ed (Education)

SHIKSHAK VYAKTIMATVA PART 1

115.00

B.Ed / D. El. Ed (Education)

SANGANAK PARICHALAN

100.00

B.Ed / D. El. Ed (Education)

PARISAR ABHYAS ADYAYAN ADHYAPANSASTRA

95.00

B.Ed / D. El. Ed (Education)

GANIT ADYAYAN ADYAPANSHASTRA

110.00

B.Ed / D. El. Ed (Education)

LEARNING AND TEACHING

90.00

B.Ed / D. El. Ed (Education)

BHASHA VISHAYACHE ADYAYAN ADYAPANSHASTRA

110.00

B.Ed / D. El. Ed (Education)

MARATHI BHASHA SANPRESHAN VA PRABHUTVA

90.00